Historie kronikKRONIKA OBCE SOBĚNOVA


Obec Soběnov má dvě hlavní kroniky, které zachycují události od r. 1945 po současnost.

O dějinách obce jsou dochovány i starší záznamy, ale ty jsou vzhledem k historickým cennostem uchovány v archivu. Dále existují i další příruční kroniky (

Hlavní události obce mapoval od r. 1945 pan Ladislav Ambrož (1898 – 1969), který vystudoval učitelský ústav v Českých Budějovicích a pak působil v několika obecných školách, mimi jiné i v Soběnově jako učitel (1924-1928) a jako řídící učitel (1928-1936). V roce 1952 odešel pro naprosté nervové vyčerpání do výslužby, ale i přesto začal v Soběnově pracovat na dějinách obce a okolí, kde navázal na rozpracované dějiny Soběnova, na nichž již několik let pracoval. Výsledky svého bádání shrnul v díle „Soběnov a okolí“, což je příspěvek ve vlastivědě českého jihu. Jeden výtisk je uložen v Okresním archivu v Českém Krumlově a dva v archivu obce Soběnov. Grafické úpravy první části kroniky se ujal učitel pan Lad. Dvořák.

Po Ambrožově smrti na sebe nechal další kronikář delší dobu čekat. Tohoto nelehkého úkolu se zhostil až v r. 1991 pan Ing. Zdeněk Janů (1928 – 1999), který vystudoval Vysokou školu chemicko – technologickou a do Soběnova se přiženil. Navázal na činnost předchozího kronikáře a pokusil se navázat tam, kde Ambrož skončil. Informace získával jak z písemných zdrojů, tak od místních obyvatel a vše si nezávisle ověřoval, aby byly popsané skutečnosti věrohodné. Jako kronikář působil Zdeněk Janů do r. 1997.

Další kroniku, v pořadí druhou, začal psát v r. 1998 pan Václav Víšek (1944), který vystudoval střední zemědělskou technickou školu a většinu svého života pracoval jako hospodářský technik, a který se též do Soběnova přiženil. Pan Víšek zaznamenával události v obci do r. 2010.

Od r. 2011 se kronikářské činnosti ujala Bohuslava Draxlerová (1981), která vystudovala management VŠE, v současné době pracuje jako účetní a do Soběnova se též přivdala.