Obecné informace dle zákona č.106/1999 Sb.Úplný oficiální název povinného subjektu:

Obec Soběnov


Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec Soběnov vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).


Popis organizační struktury povinného subjektu:

Zastupitelstvo, Starosta, Místostarosta, Hospodářka


Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení:

Soběnov 52, 382 41 Kaplice, tel: 380 323 221, hospodarka@sobenov.cz, starosta@sobenov.cz . Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , Na úřední deska OÚ (vedle obchodu)


Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Obecní úřad, Soběnov 52, 382 41 Kaplice


Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Kancelář obecního úřadu (Soběnov 52, 382 41 Kaplice), případně elektronicky:  hospodarka@sobenov.cz, starosta@sobenov.cz. Lhůtu upravuje zákon 106/99 Sb.


Formuláře:

http://www.form.cz


Popisy postupů:

Zájemce o tyto informace odkazujeme na Portál veřejné správy, ve kterém se nachází rozsáhlá sekce Přehled životních situací s návody pro občany (i podnikatele).


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zákon č. 576/1990 Sb., o prav. hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Informace podané ústně, elektronicky nebo telefonicky jsou zdarma.