Kronika 2014
Kroniky
17. srpna 2017

Kronika obce Soběnov 2014

Příloha ke kronice s fotodokumentací
U nás a ve světě se udály tyto významné události:

1.1 se Řecko ujalo předsednictví EU. Lotyšsko přistoupilo k eurozóně a začalo používat společnou evropskou měnu euro.

Islamisté ovládli velkou část západoirácké provincie Anbár a dne 3. 1.2014 vyhlásili samostatný stát. Ten nebyl dosud mezinárodně nikým uznán, nemá vyřešené vztahy se svými sousedy, ani pevné hranice. Hnutí je známé svou přísnou interpretací islámu a islámského práva šaría a je nechvalně proslulé násilím páchaným na obyvatelstvu, které je zaměřené hlavně na ty, kteří vyznávají jiná náboženství než sunnitský islám. Během roku došlo k 10 000 teroristickým útokům.

17. 1. byl Bohuslav Sobotka jmenován předsedou vlády České republiky.

7. 2. byly zahájeny XXII. zimní olympijské hry v ruském Soči, jichž se účastnilo 88 zemí. Odhaduje se, že stály 50 miliard dolarů. Česko skončilo na 15. místě s počtem 8 medailí.

18. 2. vypukly nepokoje na Ukrajině, došlo k pádu vlády a posílení prozápadní orientace Ukrajiny. Současně byl poloostrov Krym, včetně místního parlamentu a vlády, postupně obsazen ruskými vojsky a místní domobranou. V krymském referendu byl uznán vznik Republiky Krym, která požádala o přičlenění k Ruské federaci.

V březnu byla zjištěna v západní Africe epidemie smrtelného viru eboly a bylo hlášeno 78 úmrtí. V září už se počet nakažených zvedl na 7192, z toho 3286 mrtvých. Dne 11. 10. zahájila americká letiště skenování tělesné teploty cestujících z Guinei, Sierra Leone a Libérie.

23.-24.5. se v Česku se konaly volby do Evropského parlamentu. Volilo se 21 europoslanců z celkového počtu 751. Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi získanými mandáty, těsně druhá skončila koalice TOP 09 a Starostů s 15,95 % a stejným počtem mandátů a třetí místo získala ČSSD s 14,17 % a taktéž čtyřmi mandáty. Další dvě strany v pořadí, KSČM (10,98 %) a KDU-ČSL (9,95 %), získaly po třech mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a jeden mandát Svobodní s 5,24 %. Volby provázela rekordně nízká účast – 18,2 %.

10.-11.10 proběhly volby do Senátu Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev obcí. Ve volbách uspěly především vládní strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Během roku se konalo pět veřejných zasedání, zastupitelé obce řešili tato témata:

Obec se rozhodla nabídnout k prodeji obecní pozemky, které budou určené k výstavbě domů. Ve výběrovém řízení získali pozemky v Soběnově manželé Roman a Jitka Grznárikovi, Tomáš Škopek a na Bídě Martin Pulec, Martin Šulek a Petra Víšková.

Došlo k dokončení práce na ČOV a 26. 3. se konala kolaudace této stavby. Kromě výstavby nové čističky došlo k připojení do kanalizace dalších domů občanů, kteří tuto možnost dříve neměli a do této doby využívali vlastní jímku. Připojení do kanalizace se vedlo směrem ke Kaplici k domu manželů Drdákových. Dále se kopalo směrem na Smrhov od bytovky až k Syslům. K tomu se ještě dělaly přípojky na vodovod a udělala se nová komunikace od Mikešů k ČOV, kde do té doby nebyla asfaltová cesta. Z důvodu výstavby této cesty byla pokácena staletá lípa, která se tyčila na konci uličky zvané Štejdle. Zároveň s kanalizací došlo k prodloužení hlavního vodovodního řadu v západní části obce Soběnov, na kterou získala dotaci. Vodovod bude nadále provozovat firma Čevak.

Dále byly udělány propustky v Přísečně a pracovalo se na stažení dešťové vody ve Smrhově.

Proběhly také stavební úpravy na hasičárně v Soběnově, kde se budou scházet děti při nepříznivém počasí. Práce byly ale pozastaveny z důvodu soudních sporů s panem J.Císařem o část pozemku ležícího pod kolnou u hasičárny.

Pan Vít Hnízdil si pronajal od obce č.p. 129.


V červnu se řešily nesrovnalosti na nových cestách ve Smrhově. Projekt cest na obecních pozemcích v zatáčkách a výhybkách zasahoval z části do soukromých pozemků. Majitelé těchto pozemků podepsali souhlas s vlastní stavbou cest a po zaměření skutečného provedení stavby následuje vyrovnání mezi obcí a majiteli těchto pozemků. Jedná se o odkup pozemků Ing.Josefa Sysla,Smrhov 4- 66m2, Mgr. Martina Řehouta -20m2, Kalistové Jany,Zvíkov 38 - 47 m2, Mikeše Jana, Soběnov 128 – 62 m2

Při pozemkové úpravě ve Smrhově se zjistilo, že p.Chmel, majitel rekreační chaty na Bídě, má oplocen pozemek větší než jaký vlastní. Pan Chmel na tento pozemek nechal udělat znalecký posudek, cena ve znaleckém posudku činí 26 229,-Kč. Za tuto cenu mu byl pozemek KN 324/7 o rozloze 201 m2 od obce prodán.

Při projektování cest ve Smrhově po pozemkové úpravě zasahovala parcela p.Stuchlíka v podobě klínu o výměře cca 10 m2 do navrhované komunikace a podstatně ji zužovala. Po jednáních se domluvila směna pozemků na nově oddělené pozemky KN 3456/6 o výměře 18 m2 a KN 3480/2 o výměře 14 m2. Byl vypracován geometrický plán v němž se oddělila potřebná část z pozemku p.Stuchlíka pro obecní komunikaci a podobná část byla oddělena z obecního pozemku. Obec bude mít nezúženou komunikaci a p.Stuchlík před č.p.2 předzahrádku.

V září se obec rozhodla stát se od příštího roku plátcem DPH. Její výše příjmů z ekonomické činnosti nedosahuje stanovenou výši jeden milion korun. U nás se tyto příjmy pohybují okolo 900 000 Kč,-/rok. Protože se uvažuje o snížení této hranice z milionu na 750 000,- Kč/rok, určitě bychom se v příštím roce plátcem daně stali. Dnes zvažujeme dobrovolnou registraci k dani z přidané hodnoty hlavně z toho důvodu, že na výstavbu ČOV jsme obdrželi dotaci, ve které je DPH jako neuznatelný náklad, tudíž ho platila obec ze svého. Protože likvidace odpadních vod provozuje obec, je pro obce ekonomickou činností a máme schválen plán obnovy na zařízení pro likvidaci odpadních vod, je možnost na základě projednání této záležitosti na SZIF a na krajském úřadě po registraci k DPH si tuto částku nárokovat.

Říjen byl ve znamení voleb do obecního zastupitelstva. Již před volbami se vědělo, že z původního zastupitelstva se do voleb přihlásili pouze 3 občané. Byli v zastupitelstvu několik volebních období a pro naši obec udělali mnoho práce. V Soběnově se volí 7 členů zastupitelstva a do voleb se hlásilo pouze 10 občanů jako nezávislí kandidáti. Dne 10.-11.10. tedy proběhly volby, volební účast v naší obci byla 74%.

Výsledky voleb podle získaného počtu hlasů:

Jiří Drdák, úředník 141 hlasů

Jan Hruška, OSVČ 130 hl.

Martin Šulek, řezník 124 hl.

Josef Čabela, vedoucí technik 122 hl.

Miroslava Kratochvílová, učitelka 122 hl.

Pavel Čurda, podnikatel 106 hl.

Bohuslav Šedivý, zemědělec 95 hl.

Josef Šedivý, zemědělec 87 hl.

David Kratochvíl, disponent 82 hl.

František Draxler, skladník 79 hl.

Jak se ale později ukázalo, nemohl pan Jiří Drdák vykonávat zastupitele v naší obci z důvodu neslučitelnosti výkonu zastupitele se stávající funkcí zaměstnance MěÚ v Kaplici, pod jejíž působnost naše obec spadá. Takže nakonec mandát získalo 6 zastupitelů. Novým starostou byl zvolen Josef Čabela st. a místostarostou Jan Hruška ml.

Na listopadovém veřejném zasedání starosta přítomným občanům a zastupitelům sdělil, že obec již dříve požádala Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků, které se nachází v místních komunikacích, ale tyto pozemky nejsou ve vlastnictví obce, vlastní je Státní pozemkový fond, který naší žádosti vyhověl a vyzval obec k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků PK3/3,PK87, KN1864/6, KN 2000/2,PK3331,PK 3332,PK 3475 na obec.

Na prosincovém zasedání se schvaloval rozpočet obce na příští rok. Hospodářka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015, který byl sestaven v jednotlivých paragrafech. Návrh rozpočtu byl vyvěšen jak na úřední desce tak i na elektronické po dobu 15 dnů. Příjmy jsou ve výši 6 297 300,-Kč. Výdaje jsou ve výši 6 297 300,-Kč.

Dále zastupitelé schválili cenu vodného na rok 2015 a to cenu dvousložkovou. Pevná složka u vodoměrů do 2,5m3/hod činí 302,-Kč u vodoměrů do 6m3/hod činí 2820,-Kč. Pohyblivá složka 20,95,-Kč/m3 včetně DPH. Cena stočného 10,35,-Kč/m3 včetně DPH.

Na základě přijaté písemné žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro Charitu Kaplice navrhl starosta tento příspěvek poskytnout stejný jako v loňském roce. Charita Kaplice v žádosti uvedla, že jejich služby využívá celkem pět našich občanů v celkové výši 12500,-Kč.

Obec obdržela žádost o spolufinancování protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2015. Jedná se o služby poskytované na místní úrovni pro města Český Krumlov a Kaplice. Obec poskytla částku ve výši 1 725,-Kč.

Dále schválila členský příspěvek pro SMO Pomalší na rok 2015 a to ve výši 2.100,-Kč.

Při realizaci akce prodloužení vodovodního řadu v západní části obce, který se napojoval na stávající řad, který vede přes pozemek Stanislava Dobrovodského a Ing. Petry Douchové. Z tohoto důvodu je potřeba zřídit právo odpovídající věcnému břemenu. Zřízení věcného břemene je nutné pro zajištění údržby, oprav a jiných potřebných úkonů obce na tomto vodovodu, který je majetkem obce. Právo se zřizuje úplatně jednorázovou částkou 2.416,-Kč.Údaje z matriky:

Nově přihlášení občané:

Jan Šedivý, Tereza , Jana a Nikol Sučíková – Soběnov 156

Renáta Kulhanová-Soběnov 142

Anna Zemanová – Soběnov 132

Jiří Drdák – Soběnov 34

Antonín Brothánek, Lenka, Josef a Jan Menšíkovi- Soběnov 63

Daniela a Pavel Pravdovi –Soběnov 60

Roman Janeček-Soběnov 27

František Krtek – Soběnov 102

Narození občané:

Viktorie Šedivá –Soběnov 10

Vojtěch Saňák –Soběnov 43

Pavel Tůma – Soběnov 36

Adam Jelínek – Soběnov 123

Adam Charvát – Soběnov 9

Anna Škopková – Soběnov 132

Úmrtí:

Anna Netočná zemřela ve věku 84 let.

Odhlášení občané:

Tomáš Kůzl

František Ferenčík

Milan Charvát

Šárka Šebestová

Jiří Čabela

Svatby: Jan Schon a Veronika Kyslíková

Celkem má Soběnov 361 občanů. Z toho 67 dětí a z toho 21 dětí na dnešním prvním stupni základní školy tj.do 12 let. Když před 100 lety byla provedena kolaudace novostavby místní obecní školy, bylo „na počátku školního roku 1913/1914 zapsaných 82 hochů a 90 dívek=172 dítky všichni katolíci a Češi.“ Poté v letech 1963/1964 navštěvovalo místní školu 20 hochů a 21 dívek. Dnes děti navštěvují základní školy v Besednici a v Kaplici.Stavební úpravy domů, kolaudace:

Kůzlovi Stanislav a Ivana č.p. 29 nová střecha a okna

Škopek Zdeněk st. č.p. 126 nová střecha

Brotnánek Antonín a Menšíková Lenka č.p.63 celková rekonstrukce

Šafránkovi Milada a Jan č.p.94 bylo zbouráno a na jejím místě probíhá stavba dřevostavby

Šediví Václav a Růžena Smrhov č.p.24 novostavba

Krtek František ml. a Lenka Bartošová novostavba

Čurdovi Pavel a Lída č.p.112 kolaudace zrekonstruované stavby


Události v naší obci:

18.1. pro naše nejmladší připravily kuželkářky Sokola dětský maškarní karneval se soutěžemi, drobnými cenami a živou kapelou. Zúčastnilo se ho 74 dětí a 90 dospělých, konalo se od 14 hodin a kapela Hastroš hrála až do večera.

24.1. připravili místní podnikatelé ples. Hrála kapela Doubravanka a i když byla bohatá tombola, účast byla malá kolem 80 lidí. Hostům to však náladu nezkazilo a bavili se u baru, tancem na parketě, ale i na stolech a nechyběla květinová volenka.

Masopust tentokrát připadl na 1.3. Koledníci, ženy a dívky se scházeli každý pátek pravidelně od 17.1. a vše pečlivě připravovali. V hospodě se vyráběly růžičky a v sále se trénovala slaměná koleda. Masopust Petr Štorek kromě jiného musel vyřešit změnu kuchařky na polední oběd, a tak místo paní Sůvové vařila Maruška Kreisingerová. V sobotu byl krásný slunečný den, ráno mlha. Po získání povolení od starosty se koledníci vydali do obcí Smrhov, Bída a poté je bylo možné vidět chodit od domu k domu za hlasitého výskání. Před každým domem zatančili hospodáři kolečko. Po obědě v 15:00 hodin se střetli koledníci se slaměnou koledou na návsi a poté se vydali dolů k „chalupám“. Cestou je doprovázeli muzikanti, střapatí a maškary, které byly letos k nerozeznání od postav z Krakonošských pohádek. Večer hrála Správná pětka a atmosféra na sále byla výborná. Také v úterý proběhlo tradiční střílení Masopusta a večerní zábava. Na sál přišly masky s běžkami a dva růžoví králíci.

6.4. uspořádal Jan Hruška ml. maškarní rockovou zábavu. Pozval skupiny Hardvester a Lítací pes. Kdo přišel s maskou, měl vstup zdarma, 35 návštěvníků bylo platících. Kromě různých postav v paruce se objevili také pánové v dámských plavkách a dekou, kterou si rozložili na sále a jali se opalovat.

26.4. se uskutečnil 3.ročník výstupu na Kohout. Sraz byl ve 13:30 hodin na soběnovské návsi. Bylo krásné počasí a teplota kolem 18 stupňů. Pořadatelé „Chalupčáci“ zajistili občerstvení. Na vrcholu se sešlo kolem 80 lidí, jeden koňský povoz a malotraktor.

2.-3.5. startovalo Rallye Český Krumlov. Podmínky pro diváky se zpřísňují a pořadatelé se snaží zajistit bezpečnost také tím, že starty jsou umístěny na okraji obce a nejezdí se již přes náves, jak bývalo zvykem. V pátek se startovalo u Míků a v sobotu u Čabelů. Bylo deštivo a teploty kolem 3 stupňů. Rychlostní zkouška 1. etapy vedla ze Soběnova přes Besednici, Smrhov, Malči do Svatého Jána nad Malší. 2. etapa vedla směrem na Ličov přes Děkanské Skaliny na Kamenici.

V červnu otevřeli na koupališti místo šatny fotbalistů F. Draxler, M. Čabelová, J.Šedivý a M.Švejda hospůdku U Supa. Přivítali to hlavně ti, kteří se sem chodili koupat s dětmi. Během prázdnin tu proběhlo několik akcí a na závěr sezóny tu pořádali ohňostroj.

Dne 1.5. převzal do nájmu místní prodejnu vietnamský obchodník Quang Vu Luong se svou matkou. Zlepšilo se zásobování obchodu i otvírací doba. Každý den je otevřeno od 7:00 hodin do 19:00 hodin a o víkendu do 17:00 hodin. Zároveň si pronajali obecní byt č.p.159.

Dětský den - 28.6. se vyrojili na cestě nad koupalištěm modří skřítci Šmoulové. Šmoulí vesnici připravily kuželkářky. Jejich modré obličeje rozdávaly radost dětem, které se těšily na soutěže a úkoly. Celkem cestu prošlo 60 dětí a za splnění úkolů dostávaly různé dobroty. Kromě dětí se tu sešlo také kolem 100 dospělých, občerstvení zajistila hospoda U Supa. Na tuto akci přispěla obec 3000 korunami a pan Lenc svými výbornými špekáčky, které pekl taťka Šmoula.

23.8. kolem 11 hodiny bylo možné vidět na cestě ke Smrhovu osoby přicházející pěšky, koňmo, koňským spřežením anebo přijíždějící auty na Smrhovskou brázdu. Závodilo se ve čtyřech disciplínách. Do hlavní soutěže v orbě se přihlásilo 10 soutěžících. Zvítězil Šedivý J. st. ze Smrhova s F. Dvořákem z Besednice s poníky. Na druhém místě byl J. Šedivý ml., hlavní pořadatel této akce, s F. Ondřichem ze Zvíkova a na třetím místě J.Opekar ml. a st. V parkurové soutěži jednospřeží byl nejrychlejší F.Šulista z Todně, 2.místo obsadila L.Hrušková z Březí a 3.místo A.Smolíková z Besednice. Následoval parkúr dvojspřeží, a i když J.Šedivý st. vozil celý den děti, zvládl se svými poníky zvítězit i v této disciplíně. Na 2.místě byl V.Tomek z Březí a na 3. místě J.Smolík z Besednice. V tahu vyhrál V.Papáček se 13 lidmi v saních a se stejným počtem byl kůň Andy M.Vladyky. I když bylo deštivé počasí, sešlo se tu na 200 lidí a kolem 20 soutěžících. Sponzorem akce bylo sdružení MAS Pomalší, které zapůjčilo velké stany a také dodalo některé z cen, také uzeniny p.Lence. S pořádáním akce pomáhal P.Talíř, R.Sedlák jako moderátor a D.Kratochvíl jako rozhodčí.

Drakiáda konaná 18.10. od 14 hodin je oblíbená, o čemž svědčí účast 40 soběňáků dětí i dospělých se 14 draky a bezvětřím. Bylo hezké počasí a špekáčky opečené na ohni si nikdo nenechal ujít.

1.11. za sychravého podzimního počasí se konal výlov rybníka Dymáčku a Farského rybníka pod Hájkem. Sešlo se tu 30 lidí a brodit se bahnem do vypuštěného rybníka se vydali Jiří Klíma, Jan a Jan Šedivý a podávali kapry podběrákem ostatním nadšencům Janu Čurdovi, Pavlu Čurdovi a Josefu Šedivému. Polovinu z nasazených ryb zlikvidovala vydra. Peklo se maso, popíjelo se svařené víno a lidé se ohřívali u ohně.

15.11. se konal 3.ročník Rybožraní pořádaný F.Draxlerem. Každý rok se účast na této kulinářské soutěži zvyšuje. Bylo možné ochutnat kapra po Paličsku (přezdívka T. Wimmera), kapra namodro, třený tatarák z kapra, tři rybí polévky, kapra na zeleninové směsi, na vejcích, šumavského pstruha na opečených bramborech, roládu z kapra, pomazánku z uzeného pstruha, rybí škvarky, rybí salát a další pochoutky. Celkem 33 různých receptů. Letos zvítězil D. Kratochvíl s kaprem po Pernštejnsku, ale všechna jídla byla výborná a každý už přemýšlel, s čím překvapí příště.

5.12. chodil ve vsi Mikuláš. Chodilo se od domu k domu. J.Šedivý ml. byl Mikuláš a R.Grznárik se převlékl za anděla a 6 čertů (J.Fejtek, F.Kreisinger, K.Šedivý, Petr Sůva, Michal Řepa, M.Šedivý ml.) nahánělo strach a slzy do očí i dětem ve Smrhově a na Bídě. V sobotu uspořádali mladí hasiči za přispění obce v sále kulturního domu Mikulášskou zábavu pro děti. Vše začalo v 15 hodin. Děti tancovaly na písničky z pohádek, soutěžily v hodu bramborou do kotle, přikládání polen do ohně a podobných čertovských disciplínách. Přišli také Mikuláš, anděl a čerti a děti dostaly nadílku, když řekly básničku nebo zazpívaly písničku. Účast byla velká, rozdalo se 54 balíčků.

V prosinci mohli občané začít využívat nové autobusové spojení směrem ze Soběnova na Blansko do Kaplice. Výhodou je, že cesta trvá 10 minut a cena je 13 Kč a jede třikrát za den. Další spojení je ze Soběnova přes Besednice na vlakové nádraží a jede 2x za den a zůstaly spoje ze Soběnova přes Besednice, Kaplice nádraží-Střítěž do Kaplice, kdy první odjíždí v 4:45 hod. ráno, jede 19km, cesta trvá 35 minut a lidé zaplatí 28 korun a poslední z Kaplice přijíždí v 17:06 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů

Také hasiči uspořádali ples. Dne 14.2. se sešlo v sále kulturního domu kolem 100 lidí a kapela Hájovanka hrála do 3:30 hodin.

Hasiči začali v dubnu s tréninkem a přípravou na soutěže. Postavili 5 družstev: přípravku, mladší žáky, starší žáky, ženy a muže. Tréninky probíhaly každou neděli odpoledne na fotbalovém hřišti. Zúčastnili se 11.soutěží a sami také 31.5. jednu pro mladší a starší žáky pořádali. Na fotbalovém hřišti se sešlo 17 družstev mladších a 15 družstev starších žáků. Soutěž zahájil starosta hasičů B.Šedivý a vedoucí dětí Miroslav Řepa. Poté bylo možné vidět přijíždět hasičskou stříkačku ze Smrhova. 231 dětí mohlo obdivovat nádheru koní spojenou s původní technikou, kterou hasiči využívali. Organizace proběhla hladce hlavně díky společné práci všech aktivních členů sboru. Občerstvení zajistil F.Krtek.

Po několikadenních přípravách se 5.7. mohla konat 2. hasičská slavnost. Zahájení proběhlo na návsi, kde starosta přivítal občany a hasičská družstva, která předváděla hasičský útok jako přehlídku techniky, kterou místní hasiči mají. Předvedlo se 8 družstev tj. 56 cvičenců. Největší ohlas mělo družstvo přípravky (děti ve věku 4-6 let).

Hasiči se rozhodli, že by místo fotbalového hřiště využívali k tréninkům místo pod kuželnou, kde je lepší přístup k vodě. Bylo potřeba toto místo upravit. Sešlo se tu 30 lidí a 3 traktory na kácení a úklid stromů a keřů. 2.8. byl teplý slunečný den a práce trvala do odpoledních hodin. V průběhu podzimu se ještě musel zavézt a vyrovnat terén.

Na zakončení sezóny uspořádali hasiči závody dvojic v různých hasičských dovednostech. Hlavním cílem bylo společně se potkat, pobavit a říci si, co se v letošní sezóně povedlo. Závodilo 20 dvojic dětí i dospělých, pekl se kozlík a divočák.

14.12. se konala výroční schůze hasičů. Sešli se, aby zhodnotili uplynulou sezónu. Ve 14 hodin přivítal B. Šedivý všechny přítomné a také nového starostu obce J.Čabelu st. Po pěti letech se konaly volby starosty hasičů, zástupce starosty, výboru a dalších funkcí. Většinou volba proběhla bez větších změn. V současné době má SDH 25 činných členů, 65 přispívajících a 14 dětí. Ve zprávě o činnosti bylo zmíněno, že v letošním roce se hasiči zúčastnili 11 soutěží, udělali 20 tréninků pro děti, kromě výše popsaných akcí ještě zorganizovali sběr železného šrotu, výlet na Jírovu skálu. Za nové členy byli přijati Michal Řepa, M.Šedivý ml.,M. Čabelová, L.Kytková z Malče a vyloučen F.Prommer, který nežije v obci. V pokladně mají hasiči 50 784,-Kč a na knížce 9 727,-Kč. Za sběr železa získali 23 400,-, příspěvky od členů 7 950,- a za ples 11 280,- korun.

19.12. se jako každý rok účastnili hasiči předávání Betlémského světla. Letos pro něj jeli do Grúnbachu do kostela Sv. Mikuláše v Rakousku. Celý den probíhaly na návsi přípravy, aby lidé, kteří si pro světlo přijdou, měli možnost posedět a společně si popovídat. Hasiči připravili přístřešek, lavičky a stoly, hořící špalky a podávali všem, kteří přišli svařené víno (vypilo se 46 l), čaj a pekli bramboráky ze 30 kilogramů brambor. I když byl poměrně silný vítr, sešlo se 150 lidí, nespěchali, připalovali si světýlko naděje a byli rádi, že se mohli společně zastavit před Vánocemi.

Farnost

Mše se v Soběnově konají většinou každou neděli od 11 hodin a v průměru ji navštěvuje 60 lidí a ve středu od 17 hodin je účast nižší. Do Soběnova jezdí Páter Martin Bětuňák, který je duchovním správcem farností ve Velešíně, v Besednici a Svatém Jáně.

5.-9.6. proběhlo setkání ministrantů v Soběnově a Desátá bitva války růží. Ministranti se sešli i o prázdninách, aby společně prožili celotáborovou hru Via legenda. Každý den měl připomínat den života na hradě, trénovali se v šermu a jiných rytířských dovednostech. Na místní faře přebývalo kolem 25 chlapců ve věku od 6 let s vedoucími.

V srpnu se konal tábor 20 dívek z farností. Pobývaly tu od 10. do 15.srpna. Hrály různé hry, vyprávěly si příběhy, pomáhaly zatknout místní mafiánskou organizaci, prošly špionážním výcvikem, zamýšlely se nad různými tématy, prostě trávily spolu čas, a to je v dnešní době, kdy většina dětí tráví svůj volný čas doma u počítače a baví se společně přes facebook, vzácné.

Pouť tentokrát vyšla na 13. a 14.9.

Na Štědrý den se konala bohoslužba slova před Štědrým večerem od 14:30. Tento den je kostel plný. Chodí sem i lidé, kteří mše pravidelně nenavštěvují. Na Boží hod vánoční byla mše svatá od 11 hodin.

Honební společenstvo Soběnov se nachází na katastrálním území Blansko, Besednice, Soběnov, Děkanské Skaliny a Malče. Celkem spravuje 1 033 ha, z toho je 36 ha v majetku LČR, některé pozemky jsou obcí a další soukromých osob.

Myslivecké sdružení

V březnu se konala výroční schůze v místní hospodě, kde se zhodnotil uplynulý rok a naplánovaly se akce na rok 2015. 15.7. zemřel hospodář mysliveckého sdružení Z.Miesbauer, který tuto funkci zastával od založení roku 1992. Dne 20.9. se na kachním honu na Tápíly ulovilo 34 kusů kachen. Tyto kachny zde myslivci uměle vysazují.

Poslední leč

8.11. se od 8 hodin na návsi sjížděli účastníci naháňky, přivítali se a občerstvili v místním hostinci. Venku mrholilo a 70 myslivců a honců po obvyklém zahájení na návsi mohlo vyrazit na naháňku. Večer byla poslední leč, hrála kapela MP3 z Českého Krumlova a příjemný hlas zpěvačky této skupiny zval všechny k tanci. Sešlo se kolem 150 lidí a cena vstupenek byla 100 Kč. V tombole bylo 32 kachen, 10 bažantů, 1 danče, 1 muflonče, 2 srny a 1 divoké prase.

Zemědělství v Soběnově

Místní louky a půdu obhospodařují 3 větší subjekty:

1.Jan Šedivý st. s manželkou Marií a syny Janem a Václavem ze Smrhova obhospodařuje 235 ha z toho 80 ha orné půdy, 155 ha luk. Na polích pěstují pšenici ozimou, ječmen jarní, oves, tritikále, brambory, řepku olejku a kukuřici. Chovají 185 kusů dobytka z toho 60 dojných krav, kdy ročně získají cca 9200 litrů mléka z jedné krávy.

2.Josef Šedivý s manželkou Janou, synem Josefem a Milanem Šedivým st. a ml. ze Soběnova hospodaří na 230 ha půdy. 130 ha je orné půdy, kde pěstují pšenici, ječmen, řepku a kukuřici a 100 ha je luk, které sekají a suší. Chovají 160 ks skotu z toho 80 ks dojných krav.

3. Bohuslav Šedivý ze Soběnova se stará o 100 ha půdy 18 ha orné, na které pěstuje pšenici, ječmen a řepku a 82 ha luk z toho 75 ha v katastru Soběnov. Chová 37 kusů masných krav.

Výnosy obilovin mají podobné v průměru 60 q na hektar.

Ve Smrhově 20 ha zemědělské půdy vlastní firmy Přírodní Park Soběnovská Vrchovina s.r.o. a BIO TOP s.r.o., kteří zde pasou dobytek.

Kuželkáři

V letošním roce měli kuželkáři tři družstva –muži A v soutěži KP 1 byli na 4.místě. V pořadí jednotlivců byl náš J.Prommer na 2.místě, muži B byli v okresním přeboru na 2.místě a ženy C v okresním přeboru na 5.místě. V pořadí jednotlivců okresu v sezóně 2013/2014 byli na prvním místě B.Šedivý a na druhém opět naše hráčka J.Kulhanová.

30.ročník Letního poháru Soběnova začal 4.8. a probíhal celých 14 dní, kdy se tu na dvou drahách vystřídalo 87 mužů a 26 žen. Zvítězilo družstvo z Nových Hradů. Sešli se tu hráči z okresu, ale i ze vzdálenějších míst např. stříbrná medailistka z mistrovství republiky S. Betuštiaková nebo H. Babl z Lince, který nahrál 472 bodů. Naši hráči vybojovali 3.místo mužů v obsazení J.Prommer a M.Šedivý a 3.místo žen získaly naše hráčky Lucie Čurdová a M.Čabelová ml.

Stolní tenis

Stolní tenisté skončili v okresní soutěži 8. Jako každý rok pořádali velikonoční a vánoční turnaj, kterého se účastnili registrovaní i neregistrovaní hráči.

Kopaná

V letošním roce se fotbalisté do soutěže nepřihlásiliPočasí

Na začátku roku bylo teplé počasí. 4.1. bylo zataženo, naměřeno 9 stupňů a 5.1. pršelo. 18.-19.1. napadlo 10cm první sněhové pokrývky a byl mráz -6 stupňů

V únoru se teploty pohybovaly kolem 0 stupňů, bylo slunečno, sucho a vypadalo to jako na jaře, přes den bylo i 8 stupňů nad nulou. V průměru bylo tento měsíc 1,5 stupně ,což je o tři stupně více než průměrná teplota ve stejném období v minulých letech.

Také březen byl teplý. Dělala se přípojka kanalizace u bytovek směrem na Kaplici a nebylo možné tudy projet auty. Nebyl sníh a bylo sucho. 22.3. bylo přes den 20 stupňů a byla poražena lípa, která byla v cestě směrem k nové čističce. 24.3. napadl sníh.

V dubnu častěji pršelo, teploty kolem 8 stupňů Celsia.

Květen byl deštivý a větrný, teploty mezi 12-15 stupni.

Červen a červenec byl teplý, teploty kolem 25 stupňů, 26.6. padaly kroupy, byly časté bouřky a déšť.

V srpen i září bylo deštivo, pršelo obden. Od 11.8. byly teploty kolem 15 stupňů.

V říjnu bylo hezké podzimní slunečné počasí, teploty kolem 14 stupňů.

V listopadu se teploty pohybovaly kolem 10 stupňů.

V prosinci byly teploty kolem 0 stupňů Celsia, 5.12. a 6.12.byly teploty nad nulou a padal déšť se sněhem a byly mlhy. 19.12. došlo k ochlazení, napadal drobný sněhový poprašek, zůstal jen na střechách domů. Na Štědrý den bylo 5 nad nulou. 26.12. chumelilo a začalo přituhovat. Mrazy ráno kolem -8 až -10 stupňů.
2013 2014 vodovod, kanalizace a příprava cesty k ČOVČOV Soběnov


Nová střecha bytovka č.p.126 ,127

Zateplení bytovka č.p. 123, fasáda domu 82
Novostavba Fr. Krtek a L.Bartošová, Kůzlovi č.p.29–nová střechaGrznárikovi a M. Pulec – novostavby Soběnov a SmrhovM.Kuruc č.p.22 , celková rekonstrukce č.p.74

A.Brothánek a L.Menšíková č.p. 63 celková rekonstrukce


Smrhov č.p.17 Bartůňková D. rekonstrukce a novostavba

Smrhov č.p.24 Šediví Václav a Růženka novostavba

Přírodní park Soběnovská vrchovina s.r.o., Smrhov 5 celková rekonstrukce propustky v Přísečně

Dětský karneval 18.1.Podnikatelský ples 24.1.


Masopust 1.3.


koledníci:M.Šedivý, P.Čurda, F.Kreisinger, J.Čabela ml.,J.Šedivý, J.Zikeš, Pavel Sůva


masopustní masky, slaměná koleda

masopustní úterý – střílení Masopusta a jeho vzkříšení26.4. 3.ročník výstupu na Kohout
Hasičská soutěž v Soběnově na hřišti 31.5.


Nástup všech soutěžních družstev, starosta hasičů B.Šedivý a vedoucí dětí M.Řepa, představení ruční stříkačkyPřípravka: dole P.Štorek, F.Vaněk, V.Vaňková nahoře Sysel, D. Smoleň, D.Sedlic, Sysel, D.Sedlic, P.Šedivý


Mladší žáci: N.Hamerníková, A.Koclířová, M.Švejdová,D.Kreisinger, D.Kratochvíl, S.Kulhanová, P.Losenický


5.-9.6. setkání ministrantů na faře
28.6. Dětský den


dole:O.Čutková,M.Čabelová,M.Kratochvílová,L.Čurdová,G.Šedivá nahoře:J.Kulhanová,A.Loulová,B.Porkristlová,J.Grznáriková, M.Kreisingrová, J.Hruška, L.Čurdová, M.Drdáková, J.Krtková, I.Klímová2.hasičská slavnost 5.7. - nástup družstev, zásahová jednotkaDružstvo přípravky


16.8. hřiby na návsi23.8. Smrhovská brázda

1.11.výlov rybníka Dymáčku a Farského rybníka8.11. hon a poslední leč15.11. 3.ročník Rybožraní6.12.Mikulášská zábava pro děti Betlémské světlo- návesDraxlerová K., Hrušková H.,Kulhanová R.


CharvátoviHamerník P.


Čabela Jiří


Fejtková M., Řepa M.,Smoleňová B., Finková L.
Tůmovi

Hruška J., Sůva P., Kratochvílová M.Kulhan F., Čabela J. st. Kulhanová R.,Mikeš J.,Čabelová B.Kůzlovi a Koubovi Kulhanová J.,Čabelová M., Klímová I.
Hrušková H., Gondeková M.,Šimonová M., Čurdová L.

Kratochvíl D., Řepa M. a jejich bramborákyŠedivý B., Krtek F. Šimonová M. s Honzíkem, Zikešová H.


Foto: M.Kratochvílová, G.Šedivá, P.Šimonová, P.Kratochvíl