Kronika 2019
Kroniky
6. srpna 2021 Jmenuji se Markéta Čabelová , od ledna 2019, jsem novou kronikářkou obce Soběnov. Narodila jsem se 18.8.1971 v Praze, ve třech letech jsem se svými rodiči přestěhovala do Jižních Čech, do města Kaplice. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Prachaticích. Jsem učitelka  mateřské školy . Po maturitě v roce 1989 jsem nastoupila v dětském domově Omlenička, kde jsem pracovala do roku 1992, kdy jsem se vdala za místního rodáka, Josefa Čabelu , mám tři děti, dva syny a dceru. Po mateřské dovolené jsem pracovala v Mateřské škole Rožmitál na Šumavě, kde jsem také vedla kroniku ,  proto jsem se souhlasila psát kroniku pro obec Soběnov, když místní starosta, hledal nového kronikáře. Nyní pořád pracuji jako učitelka v Mateřské škole a zároveň zástupkyně ředitelky Mateřské školy v Kaplici.

 

Rok 2019 začal úterým 1.ledna a skončil také úterým 31.prosince. Dalo by se říct, že rok 2019 byl rokem různých katastrof, které se naštěstí  neprojevily na dění v obci.

Píše se rok 2019 a pro obyvatele České republiky je to opět rok plný událostí doma i ve světě, jen ve stručnosti uvádím důležité nebo překvapivé.

ZE SVĚTA

 Rok 2019 měl být rokem, kdy dojde k Brexitu, ani napotřetí se to nepovedlo, EU rozhodlo o zasedání do října. Theresa Mayová po další sérii neúspěšných jednání podala demisi v úřadu jí vystřídal  Boris Johnson.

 Jednu z nenávratných škod našich dějin utrpělo lidstvo, když sledovalo  ve večerních hodinách dne 15.4. hořící katedrálu Notre- Dame v Paříži, hasiči oheň zdolali až druhý den v poledne. Dodnes se neví, jakou bude mít památka po rekonstrukci podobu.

Krádeží  století se stalo pár minut, které stačily, aby z drážďanské klenotnice zmizeli historicky unikátní nevyčíslitelné hodnoty v podobě šperků z 18.století.

Velikonoční teroristické útoky 21.4.2019 v kostelech na Srí Lance, měly na svědomí přes 200 obětí. Dále 28 letý Australan zahájil palbu ve dvou mešitách na Novém Zélandě, kde zemřelo pod jeho rukou 50 lidí. I u nás v české republice se našel takový člověk, který dokázal v ostravské nemocnici zastřelit v čekárně ordinace 6 nevinných lidí, 7 člověk podlehl zraněním za dva dny. Muž po té spáchal sebevraždu. Důvodem bylo, že byl nemocný a nikdo ho nechtěl léčit.

4.5.2019 havarovalo letadlo z Moskvy, zemřelo 41 lidí . Následovala další havárie letadla, tentokrát u kazachstánského města Almaty , 12 lidských životů a 66 zraněných. Bohužel i havárii etiopského Boeingu 737 nepřežilo 157 lidí.

50 let uplynulo od přistání člověka na měsíci – Apollo 11

Z DOMOVA

50 let uplynulo od upálení Jana Palacha od dne 16.1.1968

20 let od vstupu České republiky do NASO dne 12.3.1999

80 let od okupace Československa německou nacistickou armádou dne 13.3.1939

15 let od vstupu české republiky do Evropské unie dne 1.5.2004

30 let od Sametové revoluce a zvolením Václava Havla prezidentem dne 17.11.1988

Volbami do evropského parlamentu ve dnech 24.-25.5. bylo zvoleno 21 poslanců ze 7 stran a hnutí

Většinu fanoušků v  české republice,  zasáhl smutek, když ve věku 80 let zemřel zpěvák Karel Gott. Podlehl nemoci akutní leukémii doma, v kruhu rodinném.

ČINNOST OBCE :

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ OBCE

Únor: 1.byla schválena Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí věcí od Lesů ČR na obec Soběnov, týká se pozemku katastru nemovitostí p.č.3470/4 ostatní plocha a ostatní komunikace o výměře 1058m2

2.schválení bezúplatného převodu pozemků od státního pozemkového úřadu na obec Soběnov. Jedná se o pozemky p.č.58 zahrada a p.č.2849 trvalý travnatý porost a p.č 3467/1 ostatní plocha komunikace

3.aktualizace Systému náležité péče při činnostech v lesích obce není nutná, protože současný systém vyhovuje.

4. byla schválena inventarizační zpráva za rok 2018, nebyly vzneseny žádné připomínky.

5. Výše odměn zastupitelů zůstává stejná, zastupitelé nepožadují úpravu.

Březen: 1. zastupitelstvo schvaluje Dohodu o společném vybudování části kanalizace pro možnost stavby rodinného domu mezi obcí Soběnov a manželi Veronikou a Jaroslavem Charvátovými.

2.schválen bezúplatný převod  pozemku p.č.3324/17 ostatní plocha v k.ú. a obci Soběnov ze Státního pozemkového úřadu ČR na obec Soběnov

3. zastupitelstvo obce Soběnov schválilo Závěrečný účet za rok 2018, včetně zprávy o hospodaření bez výhrad s výsledkem hospodaření ve výši 1 013 238,29 Kč.

4. bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:1040010547/005 mezi obcí Soběnov a E.ON. Distribuce, a.s. zastoupená   E.ON. Česká republika

Duben: 1. schválena žádost o bezúplatném převodu pozemků od Státního pozemkového úřadu na obec Soběnov. Jedná se o  p.č. 2000/3 na kterém je ÚK zajišťující obslužnost okálů ze zadní strany a přístup na pozemek nad okály. Druhým pozemkem je p.č.3908 zahrada před okály, který je určen k veřejné zeleni.

2. K výzvě úhradě dlužné částky Energie Pro došlé se zastupitelé vyjádřili zamítavě a trvají na prvotním rozhodnutí o odstoupení od smlouvy se společností Energie Pro.

V diskusi starosta seznámil přítomné s výpovědí nájemce v místní restauraci, z důvodu personálního,  finačního a zdravotního. Dále oznámil obdržení dotace,, Obnova venkova,, na opravu domu č.p.53 – obchod a na opravu účelové komunikace k ČOV , osazení nových košů na odpadky a na nové lavičky do autobusové zastávky.

Květen: 1 .plán financování obnovy vodovodů na období 2019 až 2028 varianta ,,C ´´byl schválen

2.Nabídka p. Františka Kůzla o prodeji lesního pozemku p. č. 2947 o výměře 5107m2 obci Soběnov byla schválena. Celková cena 72 468,-Kč.

Červenec:  1. V důsledku dlouhodobých suchých roků byla podána žádost o dotaci  na projekt hydrogeologického průzkumu pro zajištění zdroje podzemní vody a spolufinancování z vlastních zdrojů.

2. Po přečtení  obsahu individuálních žádostí  spolků, zastupitelé schválili dotaci Sboru dobrovolných hasičů Soběnov ve výši 30 000,-Kč a TJ Sokol Soběnov ve výši 35 000,-Kč.

Srpen: 1. zastupitelstvo obce Soběnov schvaluje výběr dodavatele na zhotovení díla ,,Soběnov- vrt HV-1 ,,firmu Stavební geologie – průzkum České Budějovice, spol.s r.o. za cenu 397 990,-Kč bez DPH na základě výběrového zřízení

Zastupitelé a občané diskutovali o plánovaných akcích jako je vybudování hřiště, oprava obchodu, cesta k ČOV, zateplení stropu budovy č.p.129 a novém vrtu.

Prosinec : poslední veřejné zasedání zastupitelstva v tomto roce proběhlo za účasti všech 7 zastupitelů

1.bylo dokončeno a schváleno uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Soběnov a firmou Stavební geologie- geoprůzkum České Budějovice tak, jak bylo předloženo

2. ZO Soběnov schvaluje výběr dodavatele na prodloužení kanalizace stoky A, A-1 firmou Swietelsky stavební s.r.o. České Budějovice za nabídkovou cenu 2 150 000,-Kč bez DPH na základě výběrového zřízení

3.Paní účetní  předložila  zprávu o hospodaření obce k 30.,11.2019, byl schválen plán inventur za rok 2019 se jmenováním inventarizační a likvidační komise.

4. návrh na navýšení  ceny stočného a vodného provozovatelem za 1m3 o 0,57,-Kč bez DPH byl schválen zastupiteli obce takto : navýšení o 1,-Kč bez DPH za 1m3, abychom řádně postupovali k naplnění zákonné povinnosti vytvářet fond OVHM. Celkové navýšení by bylo z 22,46Kč/m3 na 24,03Kč/m3 bez DPH. Cena s DPH je 27,63,-Kč/m3. Pevná složka za vodoměr pro občany a podnikatele za stejnou cenu 309,-Kč bez DPH. Stočné bude navýšeno z 13,-Kč/m3 na 14,-Kč/m3 bez DPH. Cena s DPH je 16,10,-.Kč/m3.

5. Byla schválena žádost o konání akce Rallye Český Krumlov v roce 2020 s krátkodobou uzavírkou a zvláštním užíváním komunikace ve vlastnictví obce

6. Písemná žádost p. Nikolky Tůmy, že se vzdává odměny za výkon funkce člena kontrolní komise byla schválena, od  1.12.2019 bude vykonávat nadále funkci trvale bez nároku na odměnu.

7. Byla schválena žádost o dotaci z programu POV Jihočeského kraje na stání pro kontejnery na tříděný odpad v obci Soběnov, v  osadě Bída a Smrhov a oprava účelové komunikace.

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A TURISTICKÝ  ŽIVOT V OBCI

- 11.1.2019  nový rok zahájili hasiči hasičským plesem, na který přišlo cca 100 lidí. K tanci a poslechu hrála kapela Grock

14.1. místní podnikatelka Iveta Míková zahájila provoz své cukrářské výroby pod názvem Sladké dobroty

31.1. ve 21.50.hodin již tradičně projížděla obcí historická vozidla pod názvem Winter trial rallye se zastávkou v místním hostinci

2.2. pořádaly členky Sokola - kuželkářky dětský karneval od 14.00.hod. Účast byla velká, 95 dětí a 124 dospělých. Kromě oblíbené, tradiční tomboly, nás karnevalem provázel klaun Hugo Fugo, který měl pro děti připravené soutěže, hudbu  a tvarování balónků do podoby zvířátek, každý si mohl balónek   odnést domů.

DSC_0660


2.3. se konala naše největší tradice Koledníci.

20190305_233147 - kopie

20190302_083650 - kopie

20190302_083658 - kopie

6.4. zahájení provozu sběru bio odpadu 

21.4.  se konal Velikonoční turnaj ve stolním tenise, od 10.00.hodin pro děti, od 13.00.hodin pro dospělé, který pořádal spolek Sokol

24.4. druhá beseda se spisovatelkou a cestovatelkou Dankou Sarkovou

30.4. jako každoročně mladí i starší se podíleli na stavbě Májky na návsi. Do ranních hodin úspěšně májku hlídali ve stanu na návsi.

20190430_184712

20190430_195343


11.5. každoroční sběr železa –  hasiči sváželi železo místnímu  obyvatelstvu.

11.5. pochod na kohout od 13.00.hodin se vydařil, Sokol zajistil občerstvení a pití, po náročném výšlapu jsme si opekli špekáčky. Počasí nám přálo, začalo pršet až po odpočinku s občerstvením a cesta dolů už byla rychlá.

20190511_151308

20190511_142451

20190511_131822

12.5. sběrný den ve farském dvoře – po sběru železa mohli obyvatelé vyhodit nepotřebné věci do sběru na farském dvoře, kde je místní dobrovolníci, hlavně z řad zastupitelů a hasičů třídili do kontejnérů.

18.5. příznivci rallye se těšili z podívané na nejrychlejší posádky i z průjezdu historických vozidel, Projíždělo se kolem návsi, okolo obecního úřadu na statek a dál směrem na Besednici. Účast byla na návsi veliká, hlavně díky počasí, které nám přálo.

20190518_093724

20190518_093828

20190518_093731

1.6. členky Sokola kuželkářky pořádaly  dětský den u kuželny. Pro děti měly připravené stanoviště na téma řemesla. U zahradnice se děti naučily jak správně zasadit květinu afrikán, kterou si odnesly domů, u rybářky lovily dřevěné ryby na pruty a podle barev je třídily, u švadleny starší dědi se učily přišít  knoflík a mladší mohly vyšívat- provlékat obrázky barevnými tkaničkami, u malířky děti štětcem vybarvovaly předkreslené obrázky, u pošťačky vozily dopisy na koloběžce do správné schránky podle barvy, u zedníka stavěly z polystyrenových cihel zeď, u uklízečky zametaly míčky slalomem až na správné místo, u servírky si vyzkoušely nosit skleničku s pitím na podnose, u kuchařky modelovaly z plastelíny housky, rohlíky, koláče, ale také i namazaly opravdovou sušenku, kterou si snědly. Na každém stanovišti za správné splnění úkolu dostaly sladkou odměnu, kterou sponzorovala obec Soběnov. Po soutěžích se dětem upekly buřty, které věnovala společnost LE -CO . Počasí nám přálo, rodiče s dětmi vydrželi posedět až do pozdějších večerních hodin.

20190601_135407

20190601_135607

20190601_134158

28.6.  starosta obce promítal první letní kino na návsi, česká komedie se všem líbila.

5.7. se na návsi konal šestý ročník hasičských slaností. Po ukázce hasičského útoku na čas, kde soutěžily družstva dětí od přípravky až po nejstarší žáky,  mohli místní obyvatelé sami vyzkoušet požární útok, ale tentokrát upravený do štafety. Po vypití piva na ex museli přeskočit bariéru z balíku, udělat kotoul na žíněnce, vylovit všechny náčiní z kádě a po zapojení  doběhnout k terčům a sestříknout na čas. Po vyhodnocení dostalo každé družstvo odměnu. Pod stanem čekalo na obyvatele posezení s hudbou, u stánku, který provozoval pan Pučegl z Kaplice si mohli zakoupit občerstvení a pití, Jako poděkování obyvatelům za sběr železa, který věnovali hasičům se peklo prase na rožni, každý dostal porci. Na závěr čekalo na děti překvapení, v podobě pěnové koupele.

20190705_135800

20190705_180958

20190705_175622

4.8. proběhlo znovuotevření hospody na návsi. Novou  majitelkou, která si hospodu vzala do pronájmu jsem se stala já, kronikářka Markéta Čabelová. S pomocí mé rodiny jsme jsme obsluhovali nové hosty, kteří zaplnili celou hospodu. Měli jsme připravené pohoštění – guláš, zákusky.

9.8. se  na návsi  pod širým nebem promítala další česká komedie. 

24.8. fotbalové utkání ženatý proti svobodným proběhlo s výhrou svobodných, po utkání se posedělo u kuželny s točeným pivem.

20190824_151819

31.8. už po druhé se konala jihočeská hasičská liga a velká cena Český Krumlov v požárním útoku na hasičské dráze u koupaliště. Místní družstva muži  A, se umístili na , družtvo B na  Po soutěži se posedělo pod stanem,  stánek s občerstvením zajistili hasiči a pomáhali jim rodiče a kamarádi v  době, kdy sami běželi útoky, celou soutěž komentoval di , zábava s discotékou pokračovala až do pozdních večerních hodin.

IMG_3867

IMG_3853

IMG_4028

13.9. Pro celou obec je událostí pouť, kdy hospodyňky uklízí, vaří a hostí své nejbližší, příbuzné a  přátele rodin. Pouťové atrakce potěšily hlavně děti a  pouťová zábava  v místní hospodě potěšila dospělé,  hrála skupina revival Jiří Schelinger

20190915_115900 - kopie

20190915_115901

Pro přátele tažných koní se 17.8. u obce Smrhov  konal 14.ročník tradiční soutěže Smrhovská brázda. Pořadatelem je MAS Pomalší s.p.o. Hlavní a divácky nejatraktivnější discíplínou je orba. Vozatajové musí zorat 10 brázd, komise hodnotí, jak jsou rovné, pravidelné, stejně hluboké, ale ve skutečnosti je obtížné udržet pluh rovnoměrně zatlačený v zemi a nevybočovat ze směru orby. Letos 1. cenu v orbě vyhrál Jan Šedivý ml. ze Smrhova, který řídil koně se starostou naší obce Josefem Čabelou st., který oral.  Dále závodí jednospřeží a dvouspřeží ve slalomu, kde vozatajové předvádí své dovednosti  ve vedení koní, v couvání, v přesnost i při průjezdu mezi balíky a v dalších úkonech. Letošní novinkou byla lesní disciplína. Vozatajové musí naložit hranici dřeva, projet s nákladem slalomem a znovu hranici vyskládat .I tato akce se neobešla bez zajištění občerstvení s hudbou a posezením. O občerstvení se starala rodina Šedivých ze Smrhova s kamarády  k poslechu i tanci hrála dechová hudba Kašovanka. Děti se mohly svézt v kočáře taženém poníky pana Šedivého staršího ze Smrhova. Jako zvláštnost mohli diváci vidět kravské spřežení, které se také účastnilo jízdy parkur.

20190817_120549

20190817_121207

 

 Letité lípy před kostelem byly už nebezpečné, a tak se soběnovští  dohodli, že je pokácí. Na zbylé pařezy se upevní sochy andělů. Jeden z andělů bude přinášet  lásku a mír a druhý ponese porozumění a pokoru, jelikož klečí a má zavřené oči. Anděly vyřezal z lipového dřeva doma na zahradě Jan Barsony Linhart z Velkých Skalin a umístil je v Soběnově před kostelem sv Mikuláše.  Pojmenoval je po svých synech Gabriel a Aron . 29.8.2019 proběhla mše a  vysvěcení nových soch andělů před kostelem. Vše bylo zakončeno posezení v místním pohostinství.

20190916_140719

20190929_135856

20190929_135839

15.10. změnou provozu otevření knihovny, každý sudý týden ve středu od 15.30. do 17.00. hodin, začala provozovat knihovnu nová knihovnice paní Petra Víšková.

9.11. letos nepřálo počasí tradiční Drakiádě u kuželny, bohužel i přes všechno plánování musela být akce zrušena a nový termín se nenašel.

16.11.  uspořádali hasiči výlet na hradišťskou horu, odjezd autobusem byl z návsi ve 12.00. hodin do Hradiště,  po výstupu  na rozhlednu, se šlo zpátky do Soběnova pěšky lesem se zastávkou na Jírově pasece, kde bylo připraveno občerstvení a připraveno ohniště na opékání vuřtů. Účast byla veliká, 88 lidí a dva psi. V místní hospodě akci hasiči zakončili poděkováním dětským týmům, za jejich celoroční účast na soutěžích i všech akcích, děti dostaly medaile a sladkosti

P1130810

P1130914

P1130737

P1130761

30.11. sbor dobrovolných hasičů konal valnou hromadu v kulturním domě

7.12.se konala myslivecká zábava v místním kulturním sále, hrála kapela Chlapi v sobě. Na zábavě se veselilo  112 lidí, pro které byla připravena bohatá tombola.

8.12.Pořádali hasiči mikulášskou nadílku od 16.00. hodin na sále . Pro děti byly připraveny soutěže jako skok do pekla, hod bramborou, honička s čerty, lepení čertovského řetězu. Po příchodu Mikuláše, Anděla a čertů každý dostal svou nadílku, kterou sponzorovala obec Soběnov. Pro nadílku si přišlo 35 dětí.

14.12.plánované rybožraní  bylo zrušeno

21.12. i přes velkou nepřízeň počasí, kdy hustě a pořád pršelo se konalo předávání betlémského světla na návsi od 17.00. hodin s tradičním bramborákem, svařeným vínem, čajem a kapelou k poslechu. Zazněly známé lidové koledy i moderní vánoční písně. Vše organizovali místní hasiči, kteří letos  jeli pro Světlo do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rožmitále na Šumavě.

24.12.  od 22.00.hodin jsme po rodinné vánoční večeři a nadílce mohli navštívit místní kostel, kde se konala mše svatá půlnoční, jak se říká.

26.12. tj sokol pořádal na sále pro sportovce i nesportovce vánoční turnaj ve stolním tenise –  stolní tenis si zahrálo 6 dětí a 22 dospělých.

27.12. od 14.00.hodin se v místní hospodě hrál vánoční turnaj v bulce o pohár Honzy Mikše.  O pohár se utkalo 15 hráčů, nejmladší hráčce bylo 9 let a umístila se na 8. místě. Na prvním místě se umístil Miroslav Švejda ml.

20191227_183043


29.12. se pro příznivce hry s kuželkami pořádal vánoční turnaj dvojic v kuželkách na kuželně. O  občerstvení i malé vyhodnocení se postarali členové Sokola.

29.12. jsme si mohli v místním kostele poslechnout vánoční koncert duchovní hudby od 17.00. hodin . Na hudební nástroje hrály děti ze ZUŠ Kaplice.  Pozvánka  do místní hospody na teplé pití byla uvítána  většinou posluchačů.

Rok 2019 jsme 31.12.o půlnoci, ukončili  Silvestrem na sále místního kulturního domu, k tanci a poslechu hrála reprodukovaná hudba d.j. Jana z Benešova nad Černou , na ohňostroj se přišli podívat i ostatní místní , z tepla svých domovů, s přáním zdraví, přátelství a pohody v celém Soběnově jsme se rozešli do svých domovů, nebo pokračovali v silvestrovském veselí.

KOSTEL

Život kolem farnosti kromě každonedělních mší, byl obohacen každoročním setkáním mladých ministrantů a ostatních přátel z farností Velešín, Svatý Jan nad Malší, Besednice a Soběnov.

Velkou událostí je také Slavnost těla a krve páně – boží tělo. Konalo se v neděli 23.6. v kostele Panny Marie v Hájku. Po mši svaté, kterou celebroval P. Mgr .Mr. Tomas van Zavrel se všichni zúčastnili eucharistického průvodu. Po občerstvení, které zajistila místní Hospoda na návsi, si všichni mohli posedět a popovídat za poslechu hudby ve stanu u kuželny. Počasí bohužel nepřálo, velmi silné přeháňky vydržely až do večerních hodin.

ČINNOSTI SPOLKŮ

SPOLEK HASIČI -  I letošní rok byli hasiči aktivní v požárních sportech. Přípravka se zúčastnila celkem 7 soutěží. Nejlepší dosažený čas byl 22,46 setinsekundy, který je historicky nejlepším časem na Českokrumlovsku a tím se stala vítězem okresního poháru Českého Krumlova. Mladší žáci B se účastnili 9.soutěží s nejlepším časem 22,42 obsadili celkově 13. Místo v okresním poháru. Mladší žáci A zaběhli také 9 soutěží s časem 17,17, obsadili celkově 7. místo v okresním poháru. Starší žáci se zúčastnili 8. Soutěží, jejich nejlepší čas 14,56 jim vynesl celkově 13. Místo v okresním poháru. Také dospělí nezaháleli. Muži A se zúčastnili 26 soutěží s nejlepším časem 18,10. Ve Velké ceně okresu Český Krumlov se umístili na 3. místě a v Jihočeské hasičské lize získali 14. Místo. Muži B se zúčastnili 13 soutěží, nejlepší čas 20,40 a to na domácí soutěži, celkově skončili na 8. místě ve Velké ceně Českého Krumlova. Ženy se tento rok zúčastnily pouze dvou soutěží a to soutěže v Besednici a Okrsku v Pořešíně, kde se umístili na prvním místě. Chlapci s PS 8 byli na několika soutěžích, jako noční soutěž v Plešovicích, domácí soutěže, soutěže v Besednici a dalších. Největší a nejnáročnější akcí bylo pořádání  Velké ceny Českého Krumlova a Jihočeské hasičské ligy na dráze u koupaliště.  Jako poděkování vedoucí mládeže za pomocí ostatních členů SDH uspořádali hasičský dětský den na koupališti dne 24.8., kde děti plnily různé disciplíny, jízda na kladce, střelba vzduchovkou, stříkání z děla trambusu a samozřejmě závěrečné opékání špekáčků. Mezi další činnosti sboru patří sběr železného šrotu, jako poděkování za spolupráci obyvatelům hasiči pořádají tradiční hasičské slavnosti na návsi s opékáním prasete a občerstvením. Také společná vycházka se letos vydařila, protože se sešlo 88 hasičů, jejich rodin a přátel a 2 psi, autobus, který byl poskytnut, aby účastníky dovezl do obce Hradiště, odkud se šlapalo na novou rozhlednu Hradiště, měl co uvést. Zpáteční cestu přes Jírovu louku hasiči ukončili občerstvením a opékáním špekáčků. Také v  čase vánočním hasiči přivezli z obce Rožmitál na Šumavě Betlémské světlo, opět bylo na návsi připraveno pohoštění ve formě svařeného vína, čaje a bramboráků. Za melodie koled a jiných vánočních písní si místní lidé společně prožili předvánoční čas.

SOKOL- sezóna 2018/2019 skončila pro družstvo divize jih na 4.místě. Družstvo si tím s předstihem zajistilo účast v divizi i v nastávající sezóně a s pomocí náhradníků z ostatních družstev své soupeře porazilo i na venkovních kuželnách. Družstvo „B“ se v meziokresním přeboru umístilo na 1. místě. I přes tuto výhru nestojí o postup do vyšší soutěže KP2. Družstvo „C“skončilo na pěkném 4. místě jako jediné družstvo žen mezi smíšenými družstvy.

Družstvo stolního tenisu skončilo v okresní soutěži na 8. místě.

MYSLIVECKÝ SPOLEK – Myslivecká spolek Soběnov, který má 11 členů se o svou honitbu stará zajištěním sena, ovsa i jiné potravy pro zvěř v zimním období, plánovaným odstřelem zvěře, nabízí zahraničním i tuzemským poplatkovým lovcům odlov zvěře s doprovodem, vyklízením a asanacím krmelců, brigádami u místních zemědělců, při pomoci s ohranou úrody před zvěří, kontrolou stavu zvěře, pořádá myslivecku zábavu pro členy a jejich příznivce z řad obyvatel.

POČASÍ

 Rok 2019 byl prý teplotně nadprůměrným.  Ještě v lednu bylo počasí typické pro zimu sníh, vítr sluníčko nastala „ ladovská zima“ dostatek sněhu, mrazu i slunečných dní, až do poloviny února, kdy se oteplilo, někdy až na 19°C . Ráno 21.1. bylo možné na jasné obloze pozorovat úplné zatmění měsíce. V březnu převládlo větrné počasí, vítr na některých místech dosáhl síly orkánu, kdy padaly stromy a střechy. Oteplování vyvrcholilo 26.4., kdy za slunečného počasí teploty vystoupaly až na 25°C , skoro celý duben se teploty držely okolo 20°C. Velikonoce letos připadly  na pondělí 22.4. a byly slunečné. Během léta teploty vystoupaly až na 30°C, léto bylo teplé, ale také suché. Teplé počasí vydrželo až do září, ke konci roku se teploty držely okolo 0°C. V průběhu roku napršelo celkem 519 mm. První vločky se snesly k zemi 12. 12. v 18.00.hodin, ale bohužel se neudržely dlouho a pokračovala zima spíše blátivá. Ani v čase vánočním jsme se sněhu nedočkali.

STATISTIKA OBYVATEL

Nově přihlášení občané – Čurdová Anežka Smrhov 15, Grznáriková Zuzana Soběnov 138, Čurdová Ludmila Soběnov 112 , Rybárovi Marie, Ondřej a Lola Soběnov 161

Odhlášení občané – Kaleta Michaela se odstěhovala z ČR do Rakouska

Nově narození –  1.4. Marian Hájek Soběnov 115

                               24.4. Matouš Krtek Soběnov 157

                               24.7. Tereza Kotálová Soběnov 138

                               3O.8. Roman Muška Soběnov 112

                               31.8. Ella Kalendová Soběnov 15

                               13.12. Břetislav Šulek Smrhov 24

Úmrtí – Marie Klímová 20.7.2019 Smrhov

              Jan Mikeš   24.11.2019 Soběnov

              Pavel Hamerník 23.12.2019 Soběnov

 

                              

A KDO LETOS SLAVIL?

Nejstarší občanka paní Lofflerová Růžena oslavila v prosinci krásných 91 let, druhá nejstarší občanka paní Stejskalová Marie měla krásné kulaté 90tiny.85 narozeniny oslavila paní Klímová Marie. Mezi pětasedmdesátníky se letos zařadili v únoru pan Škopek Zdeněk a Wedlichová Anežka, v dubnu pan Budiš Luboš a v červenci paní Loulová Jaroslava. Poprvé se šlo za občany gratulovat sedmdesátníkům v září panu Janu Langovi a v listopadu paní Němcové Květoslavě, Promerové Boženě a Schonové Boženě